האזן לרדיו, בחר את התחנות המועדפות עליך ומצא אותן כאן. התחל ממש ב-עמוד הבית!

ã÷ìåï - 12 - îçøåæú ëé àùîøä ùáúלחיות
  • øéðú áø - áàîåðä ùìîä
  • éìîæ äëðø - ðòéîú øéç îðèä - yilmaz
  • àéöé÷ àùì åàáéùé àùì - áø éåçàé  itsik eshel
  • àéöé÷ àùì åàáéùé àùì - âåàì éáåà
  • àéöé÷ àùì åîéãã èñä - éäìåîä
  • àéöé÷ àùì - ùîç áðé áçì÷ê
  • àéöé÷ àùì - çáéáé
  • éìîæ äëðø - ðòéîú øéç îðèä - yilmaz
  • WWW.ELAD - SHAVER.TV